Klachten

Klachtenbehandeling

Als u een klacht heeft over iets dat in of om de school gebeurd is, is het belangrijk dat u op de goede plaats terechtkomt en dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld. Daarom is er voor de openbare scholen Amsterdam West Binnen de Ring een ‘Klachtenregeling openbaar primair onderwijs AWBR’. De regeling is bestemd voor alle betrokkenen bij het openbaar primair onderwijs: leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers, directieleden, leden van het schoolbestuur, (ex)leerlingen, vrijwilligers en overige personeelsleden kunnen een klacht indienen.

Een klacht?

Bij het indienen van een klacht kijken wij in eerste instantie of uw klacht binnen de school kan worden opgelost. U bespreekt een klacht eerst met de leerkracht: bijvoorbeeld over de begeleiding van uw kind, over een strafmaatregel of over een voorval op school.
Komt u er samen niet uit, dan neemt u contact op met de directie of de interne begeleider. Als ook dit gesprek geen oplossing biedt, kunt u zich wenden tot onze interne contactpersoon.

Interne contactpersoon

De interne contactpersoon werkt op onze school en is benoemd door het schoolbestuur. Een contactpersoon houdt zich niet met de inhoud van uw klacht bezig. U bepaalt samen met de contactpersoon hoe uw klacht behandeld kan worden, wat de beste weg is. Dat is bijvoorbeeld doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, naar het schoolbestuur of naar de landelijke klachtencommissie.

Op elke school zijn twee interne contactpersonen aangesteld waar u uw klacht kunt melden.
In de schoolgids staan de namen vermeld van deze contactpersonen en hoe u ze kunt bereiken.

Vertrouwenspersoon

Voor klachten over aantasting van de persoonlijke integriteit (agressie, geweld, discriminatie en seksuele intimidatie) kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.
Het schoolbestuur heeft de heer A. Nolen (Lijnbaan-Amsterdam) aangesteld als externe vertrouwenspersoon.

Klachten over persoonlijke (on)veiligheid

Voor klachten over seksuele intimidatie bestaat een wettelijke meldplicht door het bevoegd gezag bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs. Naast de bestaande aandachtsgebieden kunnen betrokkenen uit het onderwijs bij dit meldpunt ook terecht met signalen betreffende discriminatie, fundamentalisme, extremisme en dergelijke.

Adressen

-    Lijnbaan-Amsterdam, Externe vertrouwenspersoon de heer Aart Nolen, Conradstraat 423b,
     1018 NE Amsterdam, tel: 06 - 55 88 32 85, e-mail: a.nolen@lijnbaan-amsterdam.nl
-    Landelijke klachtencommissie (LKC): Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
-    Tel: 030 - 2809590, e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
-    Website: www.lgc-lkc.nl
-    Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)

De klachtenregeling van AWBR kunt u hier downloaden.

Handleiding Ongewenste intimiteiten

In de handleiding ongewenste intimiteiten wordt ingegaan op de doelgroepen, preventie, bestuurlijk beleid, opvang en begeleiding. Ook wordt aandacht besteed aan voorbeelden van gedragsreglementen.
Een effectieve aanpak van ongewenste intimiteiten is in het belang van alle betrokken partijen. Het belang van potentiële slachtoffers, leerlingen, leerkrachten en personeel staat daarbij voorop. Een preventief klimaat komt scholen ten goede. Voor ouders/leerlingen is het belangrijk te weten dat de veiligheid en zorg voor leerlingen en leerkrachten essentiële waarden op school zijn.

In geval van ongewenste intimiteiten kan het gaan om vier soorten klachten:
-    De klacht van een leerling over een andere leerling;
-    De klacht van een leerling over een lid van het onderwijspersoneel van de school en vice versa;
-    De klacht van een lid van het onderwijspersoneel over een personeelslid van de school;
-    Een derde die iemand van de school lastig valt, bijvoorbeeld een ouder, leverancier, chauffeur.
Tot de doelgroep behoren dan ook alle leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, directieleden en overigen die zorg dragen voor het leerproces of dit proces ondersteunen.

U kunt de handleiding ongewenste intimiteiten hier downloaden

Klagen mag!

Overal waar wordt gewerkt, zijn er soms misverstanden of worden af en toe zelfs echte fouten gemaakt. Wanneer een misverstand betrekking heeft op een leerling of de gang van zaken in de groep, is het verstandig dit met de groepsleerkracht te bespreken.

Als het om schoolaangelegenheden gaat, ligt het voor de hand contact op te nemen met de schoolleiding. AWBR-scholen nemen ouders en kinderen serieus, luisteren en zoeken samen naar een oplossing. Klagen mag!

Als er geen oplossing komt, of het gaat om zaken die niet zo gemakkelijk te bespreken zijn, is er op elke AWBR-school een interne contactpersoon. Die zorgt ervoor dat problemen serieus worden behandeld.
Elke ouder (en elk kind!) kan een beroep op die contactpersoon doen.
Heeft ook dat nog te weinig effect, dan kan er worden doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon. Voor onze scholen is dit Aart Nolen van Lijnbaan-Amsterdam in Amsterdam. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 55 88 32 85 of e-mail a.nolen@lijnbaan-amsterdam.nl

In laatste instantie kunt u altijd nog met uw klacht naar de Landelijke Klachten Commissie. Het adres daarvan is Postbus 185, 3440 AD Woerden. Het telefoonnummer van het LKC is 0348-405245.

Downloads

Handboek Klachtenregeling AWBR.pdf
Beleidsplan Sociale Veiligheid.pdf
Protocol schorsing en verwijdering aangepast concept jan 2017.pdf
Protocol medicijngebruik