De Roos

De Roos is gevestigd in een modern, licht gebouw met veel mogelijkheden en een prachtige gymzaal. Het is een school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht achtergrond of geloof. Een school waar de kinderen in de eerste plaats zichzelf kunnen zijn en graag vertoeven. Ook is De Roos een school waar elk kind zich veilig weet, zich persoonlijk kan ontwikkelen en zich kan voorbereiden op een goede toekomst.

Brede school

De school is een Brede school, er worden naschoolse activiteiten georganiseerd waar de kinderen vrijwillig aan kunnen deelnemen. Dit zijn o.a. sport, dans, muziek en techniek. Deze activiteiten worden op school georganiseerd, omdat de buurthuizen niet in de directe omgeving van de school liggen. De school vindt het belangrijk dat de kinderen de kans krijgen kennis te maken met diverse mogelijkheden van vrijetijdsbesteding. De deelname is gratis en er is deskundige leiding. Ook is er altijd een leerkracht van de school aanwezig. Aan de school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden.

Onderwijs

Op De Roos staat de gehele ontwikkeling van het kind centraal. Via een breed aanbod en een plezierige, uitdagende omgeving zorgt de school ervoor dat ieder kind zich optimaal ontplooit. Dat gebeurt gedifferentieerd, dus met aandacht voor de specifieke behoefte van elk kind. De school maakt gebruik van moderne lesmethoden en middelen. In alle groepen zijn 3 tot 5 computers als hulpmiddel aanwezig. Daarnaast werkt De Roos in de groepen 3, 6, 7 en 8 met een digitaal schoolbord. Heemkennis, techniekonderwijs en muziek zijn speerpunten binnen het onderwijsprogramma.

Voorschool

De Roos werkt in één gebouw samen met peuterspeelzaal De Roos. Het voorschoolprogramma dat gebruikt wordt is Pyramide. Er is een ochtend- en een middaggroep.

Ouders

Betrokkenheid van de ouders bij de school is heel belangrijk. De school nodigt de ouders dan ook vaak uit te assisteren of aanwezig te zijn bij activiteiten. Ouders zijn ook betrokken bij voorlichting over de Pyramide-methode en (voor)leesprojecten. De leerlingen van groep 3 doen met hun ouders mee aan Overstap. De school heeft een ouderkamer waar regelmatig cursussen worden gegeven zoals ‘Taal en Ouderbetrokkenheid’. Via de medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben ouders invloed op het beleid van de school.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De voor- en tussenschoolse opvang is in handen van de school zelf. De naschoolse opvang wordt gerealiseerd door De Bengel en door AKROS.

Contact

Jan van Galenstraat 105, 1056 BK Amsterdam
Stadsdeel De Baarsjes
Telefoonnummer 020-6122266
Fax 020-4891437
E-mail info@obs-deroos.nl
Internetadres http://www.obs-deroos.nl/
Directeur de heer G. Geertsma